Thực hiện đúng quy định của Bộ Công Thương về Thương Mại Điện Tử, chúng tôi cam kết không chia sẻ, mua bán, sử dụng hoặc chuyển giao thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty, doanh nghiệp nào khác.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa, hay cho mục đích thực thi pháp luật.

Chúng tôi cam kết tuân thủ Bảo Mật cho khách hàng và các Nguyên tắc bảo mật về Thương Mại Điện Tử.